Důležité informace pro baterie


VŠEOBECNÝ MANUÁL KE SKLADOVÁNÍ, INSTALACI A PROVOZU

  Lithiové články a baterie jsou opakovaně použitelné zdroje elektrického napětí a proudu. Lze je použít jako náhrady jiných typů akumulátorů za předpokladu dodržení správného celkového napětí a maximální proudu. Mají ale odlišnou nabíjecí a vybíjecí charakteristiku, než akumulátory na bázi olova (SLA, VRLA), niklu a kadmia (NiCd, NiMH), viz dále.  MOŽNÁ NEBEZPEČÍ  Nebezpečí zkratu a následného požáru

  Nabité i nenabité články obsahují velké množství elektrické energie, která může při zkratování kontaktů rozžhavit propojovací vodič, způsobit elektrickou jiskru nebo elektrický oblouk. Lithiový článek obsahuje organické rozpouštědlo, které se může vznítit, například od rozžhavených kontaktů, od jiskry a podobně. Taktéž může dojít ke vznícení plastového pouzdra článku či jiných hořlavých látek.


  Nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem

  Při spojení většího množství článků a baterií do série roste nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem. V žádném případě se nedotýkejte elektrických vodičů nebo jiných komponent pod napětím. Za určitých okolností může i tzv. bezpečné napětí nižší než 60 V způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.


  Nebezpečí chemických látek

  Lithiové články a baterie neobsahují žádné žíraviny a kyseliny. Přesto obsahují chemické látky, které působí na lidský organismus a které mohou vzájemně chemicky reagovat, například těžké kovy a organická rozpouštědla. Z tohoto důvodu je při manipulaci s články a bateriemi třeba dbát těchto zásad:

  • Ochrana očí: Vhodnými brýlemi chraňte oči proti vniknutí chemických látek.
  • Ochrana pokožky: Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Zabraňte styku pokožky s chemickými látkami uvolněnými z poškozené baterie.
  • Ochrana proti vdechnutí: Při přebití, zkratu nebo mechanickém poškození může dojít k vývinu a úniku toxického plynného fluorovodíku (HF) z lithiového článku. Pokud jsou tedy LFP články provozovány v uzavřeném prostoru v možné přítomnosti osob, je nutné zajistit odpovídající ochranu článků a těchto osob pro případ havárie a úniku HF.
  • Pokud došlo vlivem přebití, zkratu nebo mechanického poškození článku / baterie k úniku plynu bílé barvy, je bezpodmínečně nutné zajistit ochranu všech osob před vdechnutím tohoto plynu.
  • Pokud je to možné, přemístěte článek mimo uzavřené prostory, v opačném případě zajistěte evakuaci všech osob z prostor, kam by se mohl tento plyn rozšířit.
  • Tento plyn může obsahovat vysoce toxický fluorovodík (HF), jehož vdechování může způsobit smrt, dočasné či trvalé poškození zdraví.


  POUČENÍ KONCOVÉHO SPOTŘEBITELE

  S články / bateriemi může manipulovat pouze osoba, která byla řádně proškolena a poučena o vlastnostech a nebezpečích lithiových článků a baterií. Proškolení a poučení provádí poslední prodávající případně specializovaná organizace. Při prodeji na dálku je poučení provedeno přiložením návodu k obsluze. Další informace k používání jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

  PRAVIDLA PRO PŘEPRAVU, POUŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ LITHIOVÝCH ČLÁNKŮ

  Lithiové články se jako nebezpečné zboží kategorie 9 přepravují v souladu s úmluvou ADR a ve většině případů jsou vyloučeny z letecké přepravy. Nepřepravujte je osobními vozy, neposílejte běžnými balíky poštou nebo přepravní službou. Můžete tí m způsobit vysoké škody na majetku i zdraví osob.


  Články se skladují a přepravují:
  • nabité na 30–50% nominální kapacit
  • v poloze bezpečnostním ventilem a terminály vzhůru
  • v obalu vyhovujícím úmluvě ADR kategorie 9 a označeném “UN 3480”
  • UN 3480 marker

  • mimo dosah dětí, odděleně od potravin, léků a snadno hořlavých látek

  Během manipulace a skladování je nutné lithiové články chránit před nežádoucími vlivy, zejména před:
  • vodní párou, tříští, stříkající vodou
  • kondenzující vlhkostí, mrazem, teplotou nad 40°C
  • vibracemi, nárazy, proražením a působením tlaku
  • přímým slunečním zářením či sálavým teplem
  • agresivními plyny a parami
  • nesprávnou polohou a spojením terminálů na krátko (zkratem)

  Originální dřevovláknité nehořlavé obaly s bateriemi je možné stohovat nejvýše ve třech vrstvách. Při stohování v jiných obalech či ve více vrstvách může dojít k deformaci článků a nebezpeční požáru či úniku chemických látek.

  Vývody článků ani plastový obal se nesmí svařovat, pájet, otevírat, opravovat či mechanicky upravovat. Můžete být vystaveni škodlivým chemickým látkám.

  Články neuzavírejte do obalů či pouzder, které by zakryly či zablokovaly bezpečnostní ventil na vrchu článku. Případné úpravy je třeba konzultovat s Prodávajícím a vyžádat si jeho písemné stanovisko.

  Články z různých výrobních sérií, byť stejného typu a kapacity, vzájemně nemíchejte a společně neinstalujte. Pro každou baterii a projekt vždy použijte články ze stejné výrobní série a dodávky.

  Baterie provozujte pod dozorem nebo za stálého monitorování ochranným a řídícím systémem BMS, viz dále. Chraňte proti přebití a nadměrnému vybití.
  SAMOVYBÍJENÍ

  Většina článků a baterií založených na chemii LiFePO4 má velmi nízké samovybíjení, lze je tedy po prvním iniciačním dobití dlouho skladovat. Typický průběh samovybíjení je uveden na tomto grafu:

  Samovybíjení
  PRVOTNÍ NABÍJENÍ

  Nové články LFP/LFYP jsou z výroby částečně nabité. Před prvním použitím je bezpodmínečně nutné nabít baterie na plnou kapacitu. Toto prvotní nabíjení by mělo být provedeno proudem maximálně 0,5C, a to na napětí dle specifikace konkrétního článku či baterie (obvykle 3.8 V u chemie LiFePO4). Kapacita baterií v prvních cyklech postupně roste. V prvních několika cyklech se článek nesmí zcela vybíjet či nabíjet proudem větším než 1C (jednonásobek nominální kapacity). Teprve po pátém cyklu je možné články používat v plném rozsahu dle specifikace.
  BĚŽNÉ NABÍJENÍ LIFEPO4 ČLÁNKŮ / BATERIÍ

  Pečlivě zkontrolujte nejvyšší nabíjecí napětí dle specifikace článku nebo baterie. Při překročení nejvyššího napětí (obvykle 3,8 až 4,2V / článek) dochází k nevratnému poškození článku / baterie a ke ztrátě záruky.

  Články / baterie nemají paměťový efekt a je tak možné je nabíjet a vybíjet kdykoliv. Opakované krátké nabíjecí / vybíjecí cykly životnost baterie neovlivňují. Maximální nabíjecí proudy pro jednotlivé články nebo baterie jsou uvedené ve specifikaci. Články nesmí být trvale udržovány (tj. dobíjeny) na napětí vyšším než 3,50V / 25°C (tzv. float nebo absorption režim). Po dosažení maximálního nabíjecího napětí (obvykle 3,60V / 25°C) je nutné nabíjení ukončit a nepokračovat v něm, dokud není článek či baterie vybita nejméně o 10% nominální kapacity. Tato napětí platí pouze pro standardní LiFePO4 články pro běžné teplotní podmínky, tedy 15°C – 35°C. Příklad VA charakteristiky při nabíjení různými proudy:


  Charakteristiky nabíjení LFP článků

  BĚŽNÉ VYBÍJENÍ LIFEPO4 ČLÁNKŮ / BATERIÍ

  Pečlivě zkontrolujte nejnižší vybíjecí napětí dle specifikace článku nebo baterie. Při poklesu napětí pod nejnižší mez (obvykle 2.5 V u LiFePO4 / 25°C) dochází k nevratnému poškození článků a ke ztrátě záruky. Příklad V-A vybíjecí charakteristiky při různých proudech:


  Charakteristiky vybíjení LFP článků

  Konkrétní vybíjecí V-A charakteristiky a nejvyšší vybíjecí proudy pro jednotlivé články nebo baterie jsou uvedené v jejich specifikaci.  NABÍJENÍ LIFEPO4 ČLÁNKŮ / BATERIÍ V NESTANDARDNÍCH TEPLOTÁCH

  Při teplotách <5°C dochází ke změně elektrických vlastností LiFePO4 článků, zejména mezních napětí, vnitřního odporu a kapacity. Věnujte prosím pozornost technické specifikaci konkrétního modelu článku. Obecně je nutné počítat s poklesem reálného napětí článku a taktéž krajních mezí pro jejich vybíjení a nabíjení. Příklad:


  Charakteristiky vybijeni LFP clanku v nestandartnich teplotach

  Pro běžné články založené na chemii LiFePO4 obvykle platí teplotní charakteristika znázorněná v tomto grafu. Příklad: při teplotě -25°C je potřeba změnit nastavení ochranných obvodů BMS tak, že vybíjení článků bude zastaveno až při napětí 2.0 V a článek bude plně dobit již při dosažení napětí 2.8 V. Maximální kapacita (měřená v Ah), kterou je článek schopen absorbovat a uvolnit, pak bude cca 92% nominální kapacity.
  KONTROLA STAVU BATERIÍ A ČLÁNKŮ

  Kontrola stavu článků či baterie a případné dorovnání jednotlivých článků nebo baterií na shodné napětí se provádí po nabití článků / baterií v sérii, fyzickou inspekcí na místě instalace a dále připojením nabíječky / ochranné elektroniky na každý jednotlivý článek / baterii. Kontrolu stavu článků / baterií a případné dorovnání na shodné napětí je nutné provádět nejméně v těchto intervalech:

  1) při prvotním nabití
  2) po prvním cyklu
  3) po prvních 5 cyklech nebo 7 dnech, podle toho, co nastane dříve
  4) po prvních 20 cyklech nebo 30 dnech, podle toho, co nastane dříve
  5) průběžně jednou za 200 cyklů nebo 12 měsíců, podle toho, co nastane dříve
  O inspekcích je Kupující povinen vyhotovovat písemné záznamy a tyto záznamy archivovat a doložit při uplatnění reklamace.  ZAPOJENÍ ČLÁNKŮ DO BATERIE

  Články je možné spojit paralelně (zvyšuje kapacitu), sériově (zvyšuje napětí) nebo sério-paralelně (zvyšuje napětí i kapacitu). Mnoho informací je popsáno na našem technickém blogu. Přejdete na informační rozcestník k tématu propojování článků, na který se dostanete kliknutím na tento → odkaz.

  Používejte výhradně originální propojky dodávané naší společností GWL k článkům. Propojky jiných výrobců či různé náhrady (pásovina) mohou články svojí nižší pružností poškodit.

  Nepoužívejte jiné, než dodané nerezové šrouby a mati ce. Spojovací materiál z jiných materiálů (pozinkované, mosazné, měděné atp.) mohu terminály poškodit, případně se vám je nemusí po čase podařit povolit a vyšroubovat.

  Těsně před nasazením a dotažením propojek na terminály pečlivě očistěte styčné plochy smirkovým papírem hrubosti cca 200. Oxidace terminálů, případně jejich zčernání od nasazené gumové krytky je přirozený jev, který nesouvisí s datem výroby, nemění vlastnosti článku a nemá vliv na jeho životnost.

  Šrouby na hliníkových článcích (typ ELERIX) utahujete maximální silou 4 N/m. Články WINSTON s velkými terminály utahujte silou nejvíce 9 N/m pro 40 a 60 Ah články, 20 N/m pro články 90–200 Ah a 60 N/m pro články 300 AH a větší. Plné dotažení pravidelně kontrolujte.  POUŽITÍ SYSTÉMU BMS

  Současně se zapojením lithiových článků do bateriové sady je kupující povinen instalovat elektronický systém sledující a zaznamenávající jednotlivě stav (elektrické napětí , teploty atd.) každého článku, též nazývaný “BMS”.

  Pro zajištění správné funkčnost a pro případ uplatnění záruky je třeba články a baterie během provozu nepřetržitě sledovat. Při zjištění výchylky nebo nesprávné funkce článku nebo baterie je nutné takový článek / baterii vyřadit z provozu a kontaktovat prodávajícího pro stanovení dalšího postupu.

  Pro uplatnění záruky je třeba věrohodně doložit (např. záznamy z BMS), že článek nebo baterie nebyly vybity pod minimální úroveň napětí nebo že nebyly přebity nad maximální úroveň napětí , a to záznamy z BMS nebo jiného monitorovacího zařízení.


  varováníPOZOR:
  Většina BMS systémů má svojí vlastní klidovou spotřebu, která může článek vybít pod nejnižší povolené napětí . Pokud takový systém používáte (např. BMS123), musíte bezpodmínečně zajistit průběžné a periodické dobíjení článků.  varováníPOZOR:
  Nespoléhejte se jen na jednu ochranu před přebitím nebo nadměrným vybitím. Vždy instalujte dvě nezávislé ochrany.

  PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST LIFEPO4 ČLÁNKŮ / BATERIÍ

  Počet měsíců od data nákupu nebo počet nabíjecích cyklů,
  podle toho, co nastane dřive

  Předpokládáná skutečná kapacita článku v porovnání s nominální kapacitou při vybíjení proudy max 0,5 C v rozmezí 10 - 90 % nominální kapacity

  do 6 měsíců / < 500 cyklů

  >95 %

  6 - 60 měsíců / < 2000 cyklů

  >90 %

  60 - 120 měsíců / < 5000 cyklů

  >80 %


  Tato tabulka je pouze orientační. Konkrétní zbývající kapacita článku záleží na mnoha okolnostech, jako např. teplota prostředí, vibrace, provozní proudy, použitá BMS atd.
  RECYKLACE BATERIÍ A ČLÁNKŮ – ZÁKONEM STANOVENÉ POVINNÉ INFORMACE:

  1. O způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru:
   za tímto účelem výrobce způsobem dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu: Místo zpětného odběru a odděleného sběru je sídlo Prodávajícího, v době uzavření Smlouvy tedy GWL a.s., Průmyslová 11, Praha 10.

  2. O možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví
   Baterie a články obsahují chemické látky mající negativní účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Při přebití, zkratu nebo mechanickém poškození může dojít k vývinu a úniku toxického fluorovodíku (HF) z bateriového článku. Pokud jsou tedy LFP články provozovány v uzavřeném prostoru v přítomnosti osob, je nutné zajistit odpovídající ochranu těchto osob pro případ havárie a úniku HF.

  3. O významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr a o významu označování:
   Toto je grafický symbol pro oddělený sběr nebo zpětný odběr: kontejner  Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu ani do ohně, nespalujte ani neukládejte na skládku. Odevzdejte v místě zpětného odběru a odděleného sběru.

27 visitors online.
All Rights reserved © 2024 GWL Group a.s. - GShop v. 1.4.8